Loading post navigation ...
 
 

Pro page

0
Nhận xét

Tiện ích hiển thị bài viết trong blog dạng Tab Cuộn

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Table of Contents Autoscroll Gadget
[FD'BlOg] - Tiện ích sẽ hiển thị các bài viết trong blog (đầy đủ thông tin : tựa đề, ngày đăng, nhã...). Và các bài viết sẽ tự động di chuyển trong khung xác định trước, giúp tiết kiệm không gian cho blog của bạn.


Bây giờ ta bắt đầu:
1. Đăng nhập blog
2. Tạo 1 Widget HTML/Javascript ở nơi bạn muốn hiển thị tiện ích này.
3. Dán đọan code sau vào:

<script type="text/javascript">
var speed = 2;
function init(){
var el = document.getElementById("marquee_replacement");
el.style.overflow = 'hidden';
scrollFromBottom();
}
var go = 0;
function scrollFromBottom(){
var el = document.getElementById("marquee_replacement");
if(el.scrollTop >= el.scrollHeight-150){
el.scrollTop = 0;
};
el.scrollTop = el.scrollTop + speed;
if(go == 0){
setTimeout("scrollFromBottom()",50);
};
}
function stop(){
go = 1;
}
function startit(){
go = 0;
scrollFromBottom();
}

</script>
<script style="text/javascript" src="http://data.fandung.com/js/TableOfContentsJS.js"></script>
<script src="http://www.fandung.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=999&callback=loadtoc"></script>
<script type="text/javascript">showToc();</script>
<style type="text/css">
#marquee_replacement{
border:1px solid #000;
width:100%;
height:250px;
overflow:auto;
background:#fff;
}
#marquee_replacement p.spacer{
height:150px;
}
</style>
<div id="marquee_replacement" onmouseover="stop();" onmouseout="startit();">
<div id="toc">


►Chú ý đọan code màu đỏ:
http://www.fandung.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=999&callback=loadtoc
- Nếu bạn muốn hiển thị hết tất cả bài viết trong blog của bạn thì sửa số 999 càng lớn càng tốt(tùy theo số lượng bài viết có trong blog của bạn), nếu muốn hiển thị 1 số bài viết nhất định thì sửa số lại. Ví dụ hiển thị 30 bài viết thì ta sửa code lại là :
http://www.fandung.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=30&callback=loadtoc


Enter your mail address:

Bài viết chưa có nhận xét nào.

Newer Posts Older Posts Home