Loading post navigation ...
 
 

Pro page

9
Nhận xét

Tiện ích lưu trữ BlOg dưới dạng lịch

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Calendar archive
[FD's BlOg] - Thủ thuật này mình thấy đầu tiên là ở trang Blog của bạn Ngân (ngankvn.tk), nhưng chưa có thời gian tìm hiểu, nay tình cờ tìm thấy trên các trang blog thủ thuật, nên mình tranh thủ post lên cho mọi người luôn.Các bạn có thể xem demo tại ngankvn.tk không có cũng có thể xem hình bên dưới:


☼ Bắt đầu thủ thuật:
1. Đăng nhập blog
2. Vào bố cục(Layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (edit code HTML)
4. Chèn đọan code bên dưới sau thẻ <head> (hoặc trước thẻ </head>)

<script src='http://data.fandung.com/blog/demo/calendar-archive/dom-event.js' type='text/javascript'/>

<script src='http://data.fandung.com/blog/demo/calendar-archive/calendar-min.js' type='text/javascript'/>

<link href='http://data.fandung.com/blog/demo/calendar-archive/calendar.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

var _yourBlogUrl = "http://YOURBLOG.blogspot.com"; //edit this
var _yourBlogTimeZone = "+01:00"; //edit this
_yourBlogTimeZone = encodeURIComponent(_yourBlogTimeZone);
var _dayTitles = new Array("","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","");


YAHOO.namespace("example.calendar");

function cal1Init() {
YAHOO.example.calendar.cal1 = new YAHOO.widget.Calendar("cal1","cal1Container");
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(1, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(2, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(3, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(4, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(5, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(6, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(7, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(8, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(9, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(10, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(11, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.addMonthRenderer(12, YAHOO.example.calendar.cal1.renderBodyCellRestricted);
YAHOO.example.calendar.cal1.selectEvent.subscribe(mySelectHandler, YAHOO.example.calendar.cal1, true);
YAHOO.example.calendar.cal1.changePageEvent.subscribe(myChangePageHandler, YAHOO.example.calendar.cal1, true);
YAHOO.example.calendar.cal1.renderEvent.subscribe(syncMonthYear);

YAHOO.example.calendar.cal1.render();
myChangePageHandler();
};

var myChangePageHandler = function(type,args,obj) {
var month = YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getMonth() + 1;
if (month.toString().length == 1) {
month = "0" + month;
}
var year = YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getFullYear();
document.getElementById("cal1Titles").innerHTML = "";
_dayTitles = new Array("","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","");

checkPostsForMonth(month, year);
};
function checkPostsForMonth(month,year) {
document.getElementById("cal1loadimg").style.display = "block";

var script = document.createElement("script");
script.setAttribute("type", "text/javascript");
var theUrl = _yourBlogUrl +"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=checkPostsCallback&published-min=" + year + "-" + month + "-01T00%3A00%3A00" + _yourBlogTimeZone + "&published-max=" + year + "-" + month + "-31T23%3A59%3A59" + _yourBlogTimeZone + "&max-results=100";
script.setAttribute("src", theUrl);

document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
};
function checkPostsCallback(json) {

if (json.feed.entry) {
for(i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
var month = json.feed.entry[i].published.$t.substr(5,2);
var year = json.feed.entry[i].published.$t.substr(0,4);
var day = json.feed.entry[i].published.$t.substr(8,2);
var date = month + "/" + day + "/" + year;
var href = json.feed.entry[i].link[0].href;
var title = json.feed.entry[i].title.$t;

if (day.substr(0,1) == "0") {
day = day.substr(1);
}
document.getElementById("cal1Titles").innerHTML += "<li><a href='" + href + "'>" + title + "</a>";
_dayTitles[day] += "<li><a href='" + href + "'>" + title + "</a>";
YAHOO.example.calendar.cal1.addRenderer(date, myCustomRenderer);
}
YAHOO.example.calendar.cal1.render();
}
document.getElementById("cal1loadimg").style.display = "none";
};
function showDayTitles(day) {
document.getElementById("cal1Titles").innerHTML = _dayTitles[day];
}
var myCustomRenderer = function(workingDate, cell) {
var day = workingDate.toString().substr(8,2);
if (day.substr(0,1) == "0") {
day = day.substr(1);
}
cell.innerHTML = '<div onmouseover="showDayTitles(' + day + ');"><a href="javascript:void(null);" >' + YAHOO.example.calendar.cal1.buildDayLabel(workingDate) + "</a></div>";
YAHOO.util.Dom.addClass(cell, YAHOO.example.calendar.cal1.Style.CSS_CELL_SELECTABLE);
YAHOO.util.Dom.addClass(cell, YAHOO.example.calendar.cal1.Style.CSS_CELL_HIGHLIGHT1);
return YAHOO.widget.Calendar.STOP_RENDER;
}
var mySelectHandler = function(type,args,obj) {
var dates = args[0];
var date = dates[0];
var year = date[0];
var month = date[1];
if (month.toString().length == 1) {
month = "0" + month;
}
var day = date[2];
var element = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName("d" + day, "td", "cal1Container")[0];
if (day.toString().length == 1) {
day = "0" + day;
}
if (element.className.indexOf("highlight1") != -1) {

window.location = _yourBlogUrl + "/search?updated-min=" + year + "-" + month + "-" + day +
"T00%3A00%3A00" + _yourBlogTimeZone + "&updated-max=" + year + "-" + month + "-" + day +
"T23%3A59%3A59" + _yourBlogTimeZone;
}
};
var changeDate = function() {
YAHOO.example.calendar.cal1.setMonth(parseInt(YAHOO.util.Dom.get("cal1monthselect").value));
YAHOO.example.calendar.cal1.setYear(parseInt(YAHOO.util.Dom.get("cal1yearselect").value));
YAHOO.example.calendar.cal1.render();
myChangePageHandler();
}
var syncMonthYear = function(type) {
YAHOO.util.Dom.get("cal1monthselect").value = parseInt(YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getMonth());
var fullYear = parseInt(YAHOO.example.calendar.cal1.cfg.getProperty("pagedate").getFullYear());
var isYearFound = false;
var i = 0;
while(i < document.getElementById("cal1yearselect").options.length && !isYearFound) {
if (document.getElementById("cal1yearselect").options[i].value == fullYear) {
isYearFound = true;
}
i++;
}
if (!isYearFound) {
var option = document.createElement("option");
option.setAttribute("value", fullYear);
var text = document.createTextNode(fullYear);
option.appendChild(text);
document.getElementById("cal1yearselect").appendChild(option);
}
YAHOO.util.Dom.get("cal1yearselect").value = fullYear;
};
YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", cal1Init);
YAHOO.util.Event.addListener("cal1dateselect", "click", changeDate);
//]]>
</script>

- Chú ý: hãy thay đổi dòng code màu đỏ theo đúng như cài đặt của blog bạn.
+ http://YOURBLOG.blogspot.com : địa chỉ blog của bạn.
+ +1:00 : múi giờ mà bạn đã cài đặt cho blog. Thông thừơng ở việt Nam bạn chon +7:00

5. Save template.

6. Tiếp đó bạn tạo một widget HTML/Javascript, rồi dán đọan code bên dưới vào:

<div id="cal1wrapper">
<div id="cal1select">
<select id="cal1monthselect" name="cal1monthselect">
<option value="0"/>Tháng 1
<option value="1"/>Tháng 2
<option value="2"/>Tháng 3
<option value="3"/>Tháng 4
<option value="4"/>Tháng 5
<option value="5"/>Tháng 6
<option value="6"/>Tháng 7
<option value="7"/>Tháng 8
<option value="8"/>Tháng 9
<option value="9"/>Tháng 10
<option value="10"/>Tháng 11
<option value="11"/>Tháng 12
</select>
<select id="cal1yearselect" name="cal1yearselect">
<option value="1995"/>1995
<option value="1996"/>1996
<option value="1997"/>1997
<option value="1998"/>1998
<option value="1999"/>1999
<option value="2000"/>2000
<option value="2001"/>2001
<option value="2002"/>2002
<option value="2003"/>2003
<option value="2004"/>2004
<option value="2005"/>2005
<option value="2006"/>2006
<option value="2007"/>2007
<option value="2008"/>2008
<option value="2009"/>2009
<option value="2010"/>2010
<option value="2011"/>2011
<option value="2012"/>2012
<option value="2013"/>2013
<option value="2014"/>2014
<option value="2015"/>2015
<option value="2016"/>2016
<option value="2017"/>2017
<option value="2018"/>2018
<option value="2019"/>2019
</select>
<input id="cal1dateselect" value="-->" type="button"/>
</div>
<div id="cal1Container"><img style="vertical-align:middle;
" src="http://img239.imageshack.us/img239/9057/40lf8.gif"/> Đang tải...</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div id="calbackloadimg">
<pre id="cal1loadimg" style="display:none;"><img style="vertical-align:middle;" src="http://img239.imageshack.us/img239/9057/40lf8.gif"/> Đang tải...</pre>
<pre id="cal1Titles"></pre>
</div>
</div>


7. Save widget.
Nguồn elescaparatederosa
Chúc các bạn thành công.


Enter your mail address:

9

Ngankvn ®

Hì hì , thế là lộ tẩy :D

Mà sao lại có mấy cái Yahoo gì trong code nhỉ ??? Lạ ghê !!!!

fandung

ko rõ nữa , code java của nó phức tạp ghê :D

Khách (ẩn danh)

kì wá ah ơi.blog của chị ngân click vào mấy cái mục các bài trong tháng thì nó vào bài viết đó.còn dùng thủ thuật này thì nó vào feed của bài viết.ko đc ah ơi.:((

fandung

:D lại 1 người kkêu = "Chị Ngân"

Cái thủ thuật này mình tham khảo từ trên mạng, nhưng chưa có thời gian test. Khi nào rảnh mình sẽ test thử xem sao.

Đỗ Hữu Công
Đỗ Hữu Công
Đỗ Hữu Công
Đỗ Hữu Công
Đỗ Hữu Công


☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home