Loading post navigation ...
 
 

Pro page

4
Nhận xét

Thay đổi tốc độ chạy chữ (ảnh) bằng cách rê chuột (Javascript)

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

[FD's BlOg] - Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thủ thuật của lệnh marquee. Với thủ thuật này, ảnh (chữ) sẽ di chuyển 1 cách liên tục, không bị ngắt quảng giữa ảnh cuối cũng và ảnh đầu tiên. Và thứ 2 nữa là ta có thể thay đổi chiều dịch chuyển cũng như tốc độ dịch chuyển của ảnh (chữ) bằng cách rê chuột.

Đây là một ứng dụng thiêng về java nhiều hơn. Và với thủ thuật rất thích hợp cho việc trình diễn ảnh, hoặc 1 list bài viết nổi bật.

Với việc di chuyển chuột sang trái, ảnh sẽ chuyển động sang phải & ngược lại. Khi chuột đi vào giữa vùng hiển thị nội dung thì sự di chuyển ngừng lại.

Có thể xem demo ở đây: http://fandung-test.blogspot.com

☼Sau đây là cách thực hiện:

1. Tạo 1 widget HTML.
2. Sau đó dán code này vào:

///////// Code của javascript - DO NOT EDIT///////////////////
<script type="text/javascript">

function marqueeInit(config){
if(!document.createElement) return;
marqueeInit.ar.push(config);
marqueeInit.run(config.uniqueid);
}

(function(){

if(!document.createElement) return;

marqueeInit.ar = [];

document.write('<style type="text/css">.marquee{white-space:nowrap;overflow:hidden;visibility:hidden;}' +
'#marq_kill_marg_bord{border:none!important;margin:0!important;}</style>');
var c = 0, tTRE = [new RegExp('^\s*$'), new RegExp('^\s*'), new RegExp('\s*$')],
req1 = {'position': 'relative', 'overflow': 'hidden'}, defaultconfig = {
style: { //default style object for marquee containers without configured style
'margin': '0 auto'
},
direction: 'left',
inc: 2, //default speed - pixel increment for each iteration of a marquee's movement
mouse: 'pause' //default mouseover behavior ('pause' 'cursor driven' or false)
}, dash, ie = false, oldie = 0, ie5 = false, iever = 0;

/*@cc_on @*/
/*@if(@_jscript_version >= 5)
ie = true;
try{document.documentMode = 2000}catch(e){};
iever = Math.min(document.documentMode, navigator.appVersion.replace(/^.*MSIE (d+.d+).*$/, '$1'));
if(iever < 6)
oldie = 1;
if(iever < 5.5){
Array.prototype.push = function(el){this[this.length] = el;};
ie5 = true;
dash = new RegExp('(-(.))');
String.prototype.encamel = function(s, m){
s = this;
while((m = s.match(dash)))
s = s.replace(m[1], m[2].toUpperCase());
return s;
};
}
@end @*/

if(!ie5){
dash = new RegExp('-(.)', 'g');
function toHump(a, b){return b.toUpperCase();};
String.prototype.encamel = function(){return this.replace(dash, toHump);};
}

if(ie && iever < 8){
marqueeInit.table = [];
window.attachEvent('onload', function(){
marqueeInit.OK = true;
for(var i = 0; i < marqueeInit.table.length; ++i)
marqueeInit.run(marqueeInit.table[i]);
});
}

function intable(el){
while((el = el.parentNode))
if(el.tagName && el.tagName.toLowerCase() === 'table')
return true;
return false;
};

marqueeInit.run = function(id){
if(ie && !marqueeInit.OK && iever < 8 && intable(document.getElementById(id))){
marqueeInit.table.push(id);
return;
}
if(!document.getElementById(id))
setTimeout(function(){marqueeInit.run(id);}, 300);
else
new Marq(c++, document.getElementById(id));
}

function trimTags(tag){
var r = [], i = 0, e;
while((e = tag.firstChild) && e.nodeType == 3 && tTRE[0].test(e.nodeValue))
tag.removeChild(e);
while((e = tag.lastChild) && e.nodeType == 3 && tTRE[0].test(e.nodeValue))
tag.removeChild(e);
if((e = tag.firstChild) && e.nodeType == 3)
e.nodeValue = e.nodeValue.replace(tTRE[1], '');
if((e = tag.lastChild) && e.nodeType == 3)
e.nodeValue = e.nodeValue.replace(tTRE[2], '');
while((e = tag.firstChild))
r[i++] = tag.removeChild(e);
return r;
}

function Marq(c, tag){
var p, u, s, a, ims, ic, i, marqContent, cObj = this;
this.mq = marqueeInit.ar[c];
for (p in defaultconfig)
if((this.mq.hasOwnProperty && !this.mq.hasOwnProperty(p)) || (!this.mq.hasOwnProperty && !this.mq[p]))
this.mq[p] = defaultconfig[p];
this.mq.style.width = !this.mq.style.width || isNaN(parseInt(this.mq.style.width))? '100%' : this.mq.style.width;
if(!tag.getElementsByTagName('img')[0])
this.mq.style.height = !this.mq.style.height || isNaN(parseInt(this.mq.style.height))? tag.offsetHeight + 3 + 'px' : this.mq.style.height;
else
this.mq.style.height = !this.mq.style.height || isNaN(parseInt(this.mq.style.height))? 'auto' : this.mq.style.height;
u = this.mq.style.width.split(/d/);
this.cw = this.mq.style.width? [parseInt(this.mq.style.width), u[u.length - 1]] : ['a'];
marqContent = trimTags(tag);
tag.className = tag.id = '';
tag.removeAttribute('class', 0);
tag.removeAttribute('id', 0);
if(ie)
tag.removeAttribute('className', 0);
tag.appendChild(tag.cloneNode(false));
tag.className = ['marquee', c].join('');
tag.style.overflow = 'hidden';
this.c = tag.firstChild;
this.c.appendChild(this.c.cloneNode(false));
this.c.style.visibility = 'hidden';
a = [[req1, this.c.style], [this.mq.style, this.c.style]];
for (i = a.length - 1; i > -1; --i)
for (p in a[i][0])
if((a[i][0].hasOwnProperty && a[i][0].hasOwnProperty(p)) || (!a[i][0].hasOwnProperty))
a[i][1][p.encamel()] = a[i][0][p];
this.m = this.c.firstChild;
if(this.mq.mouse == 'pause'){
this.c.onmouseover = function(){cObj.mq.stopped = true;};
this.c.onmouseout = function(){cObj.mq.stopped = false;};
}
this.m.style.position = 'absolute';
this.m.style.left = '-10000000px';
this.m.style.whiteSpace = 'nowrap';
if(ie5) this.c.firstChild.appendChild((this.m = document.createElement('nobr')));
if(!this.mq.noAddedSpace)
this.m.appendChild(document.createTextNode('xa0'));
for(i = 0; marqContent[i]; ++i)
this.m.appendChild(marqContent[i]);
if(ie5) this.m = this.c.firstChild;
ims = this.m.getElementsByTagName('img');
if(ims.length){
for(ic = 0, i = 0; i < ims.length; ++i){
ims[i].style.display = 'inline';
ims[i].style.verticalAlign = ims[i].style.verticalAlign || 'top';
if(typeof ims[i].complete == 'boolean' && ims[i].complete && !window.opera)
ic++;
else {
ims[i].onload = function(){
if(++ic == ims.length)
cObj.setup();
};
}
if(ic == ims.length)
this.setup();
}
}
else this.setup()
}

Marq.prototype.setup = function(){
if(this.mq.setup) return;
this.mq.setup = this;
var s, cObj = this;
if(this.c.style.height === 'auto')
this.c.style.height = this.m.offsetHeight + 4 + 'px';
this.c.appendChild(this.m.cloneNode(true));
this.m = [this.m, this.m.nextSibling];
if(this.mq.mouse == 'cursor driven'){
this.r = this.mq.neutral || 16;
this.sinc = this.mq.inc;
this.c.onmousemove = function(e){cObj.mq.stopped = false; cObj.directspeed(e)};
if(this.mq.moveatleast){
this.mq.inc = this.mq.moveatleast;
if(this.mq.savedirection){
if(this.mq.savedirection == 'reverse'){
this.c.onmouseout = function(e){
if(cObj.contains(e)) return;
cObj.mq.inc = cObj.mq.moveatleast;
cObj.mq.direction = cObj.mq.direction == 'right'? 'left' : 'right';};
} else {
this.mq.savedirection = this.mq.direction;
this.c.onmouseout = function(e){
if(cObj.contains(e)) return;
cObj.mq.inc = cObj.mq.moveatleast;
cObj.mq.direction = cObj.mq.savedirection;};
}
} else
this.c.onmouseout = function(e){if(!cObj.contains(e)) cObj.mq.inc = cObj.mq.moveatleast;};
}
else
this.c.onmouseout = function(e){if(!cObj.contains(e)) cObj.slowdeath();};
}
this.w = this.m[0].offsetWidth;
this.m[0].style.left = 0;
this.c.id = 'marq_kill_marg_bord';
this.m[0].style.top = this.m[1].style.top = Math.floor((this.c.offsetHeight - this.m[0].offsetHeight) / 2 - oldie) + 'px';
this.c.id = '';
this.c.removeAttribute('id', 0);
this.m[1].style.left = this.w + 'px';
s = this.mq.moveatleast? Math.max(this.mq.moveatleast, this.sinc) : (this.sinc || this.mq.inc);
while(this.c.offsetWidth > this.w - s)
this.c.style.width = isNaN(this.cw[0])? this.w - s + 'px' : --this.cw[0] + this.cw[1];
this.c.style.visibility = 'visible';
this.runit();
}

Marq.prototype.slowdeath = function(){
var cObj = this;
if(this.mq.inc){
this.mq.inc -= 1;
this.timer = setTimeout(function(){cObj.slowdeath();}, 100);
}
}

Marq.prototype.runit = function(){
var cObj = this, d = this.mq.direction == 'right'? 1 : -1;
if(this.mq.stopped || this.mq.stopMarquee){
setTimeout(function(){cObj.runit();}, 300);
return;
}
if(this.mq.mouse != 'cursor driven')
this.mq.inc = Math.max(1, this.mq.inc);
if(d * parseInt(this.m[0].style.left) >= this.w)
this.m[0].style.left = parseInt(this.m[1].style.left) - d * this.w + 'px';
if(d * parseInt(this.m[1].style.left) >= this.w)
this.m[1].style.left = parseInt(this.m[0].style.left) - d * this.w + 'px';
this.m[0].style.left = parseInt(this.m[0].style.left) + d * this.mq.inc + 'px';
this.m[1].style.left = parseInt(this.m[1].style.left) + d * this.mq.inc + 'px';
setTimeout(function(){cObj.runit();}, 30 + (this.mq.addDelay || 0));
}

Marq.prototype.directspeed = function(e){
e = e || window.event;
if(this.timer) clearTimeout(this.timer);
var c = this.c, w = c.offsetWidth, l = c.offsetLeft, mp = (typeof e.pageX == 'number'?
e.pageX : e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft) - l,
lb = (w - this.r) / 2, rb = (w + this.r) / 2;
while((c = c.offsetParent)) mp -= c.offsetLeft;
this.mq.direction = mp > rb? 'left' : 'right';
this.mq.inc = Math.round((mp > rb? (mp - rb) : mp < lb? (lb - mp) : 0) / lb * this.sinc);
}

Marq.prototype.contains = function(e){
if(e && e.relatedTarget){var c = e.relatedTarget; if(c == this.c) return true;
while ((c = c.parentNode)) if(c == this.c) return true;}
return false;
}

function resize(){
for(var s, m, i = 0; i < marqueeInit.ar.length; ++i){
if(marqueeInit.ar[i] && marqueeInit.ar[i].setup){
m = marqueeInit.ar[i].setup;
s = m.mq.moveatleast? Math.max(m.mq.moveatleast, m.sinc) : (m.sinc || m.mq.inc);
m.c.style.width = m.mq.style.width;
m.cw[0] = m.cw.length > 1? parseInt(m.mq.style.width) : 'a';
while(m.c.offsetWidth > m.w - s)
m.c.style.width = isNaN(m.cw[0])? m.w - s + 'px' : --m.cw[0] + m.cw[1];
}
}
}

if (window.addEventListener)
window.addEventListener('resize', resize, false);
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent('onresize', resize);

})();
</script>

///////// Nội dung hiển thị ///////////////////

<div class="marquee" id="fd-test1">

ĐOẠN TEXT MUỐN HIỂN THỊ

</div>

<script type="text/javascript">
marqueeInit({
uniqueid: 'fd-test1',
style: {
'padding': '5px',
'width': '450px',
'background': 'lightyellow',
'border': '1px solid #CC3300'
},
inc: 8, //tốc độ mặc đinh khi không có rê chuột lên
mouse: 'cursor driven', //cho phép tác động chuột lên
moveatleast: 4,
neutral: 150,
savedirection: true
});
</script>

<div class="marquee" id="fd-test2">
<img src="LINK ẢNH 1" />
<img src="LINK ẢNH 2" />
<img src="LINK ẢNH 3" />
<img src="LINK ẢNH 4" />
<img src="LINK ẢNH 5" />
</div>

<script type="text/javascript">
marqueeInit({
uniqueid: 'fd-test2',
style: {
'padding': '2px',
'width': '600px',
'height': '180px'
},
inc: 5, //tốc độ mặc đinh khi không có rê chuột lên
mouse: 'cursor driven', //cho phép tác động chuột lên
moveatleast: 2,
neutral: 150,
savedirection: true
});
</script>

Thay đổi code màu xanh theo yêu cầu hiển thị của bạn, thay code link ảnh bằng ảnh của bạn.

3. Save lại là xong.

Chúc các bạn thành công.
Nguồn : tham khảo từ internet.


Enter your mail address:

4

Le Thuan

anh dũng ơi..cái này hay quá nhưng dài thế này chắc là làm chậm blog lắm nhỉ???blog em nặng rùi muốn cho thêm cái này chỉ sợ nó nặng quá

fandung-tester

uh, có làm chậm blog chút JavaScript mà. :D

Le Thuan

thích..nhưng mà thấy nó dài cứ ghê ghê :D

enen

This article feel too good, I like it very much, perhaps I know not of these very deep, but I hope you will soon update your work!!!discount Hermes handbags☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home